ليست كنفرانس باز آموزي انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس

سال 1396

محل برگزاری: خ استاد نجات الهی - بیمارستان زنان

تلفن تماس : 09363088539

(قبل از ثبت نام حضوري در كارگاهها بايد ابتدا در سامانه www.ircme.ir ثبت نام كنيد)

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

سخنران

 

تخصص سخنران

30/1/96

چهار شنبه

45/12-45/11

 

 

 

45/13-45/12

 

 

 

45/14-45/13

 

 

15/15-45/14

-  ترمینولوژی سیتولوژی پاتولوژی ضایعات غددی سرویکس

   

 

-management   ضایعات غددی

 

 

 

- چگونگی برخورد باخطای پزشکی

 

-پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

 

Question Answer, Break

خانم دکتر سرمدی

 

 

 

خانم دکترشیرعلی

 

 

 

خانم دکتر طهماسبی

متخصص پاتولوژی دانشیارگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

استادیار زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

متخصص زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

96/4/14

چهار شنبه

45/12-45/11

 

 

 

 

45/13-45/12

 

45/14-45/13

 

15/15-45/14

 

-    The Bethesda system 2014&interobserver agreement in Pap smear   

 

-راههای انتقال HPV وسیکل زندگی ویروس

-        مقایسه روشهای مختلف غربالگری وکانسرسرویکس

-        پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

 

Question Answer, Break

 

 

 

خانم دکتر ایزدی

 

 

 

 

خانم دکترمحسنی

 

 

خانم دكتر یارندی

 

 

 

 

متخصص پاتولوژی-استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

انکولوژیست استاد گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

96/7/26

چهار شنبه

 

 

برگزاری انتخابات انجمن

96/7/26

چهار شنبه

 

45/12-45/11

 

 

45/13-45/12

 

 

45/14-45/13

 

 

15/15-45/14

 

-   اداره پاپ اسمیر غیرطبیعی در حاملگی

 

 -      کولپوسکوپی درحاملگی

 

 

-      Bad News  اخبار بد

  

-پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

 

Question Answer, Break

خانم دکتر هاشمی

 

  

خانم دکترشیرعلی

 

 

خانم دکتر طهماسبی

 

 

متخصص زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم

 

استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

متخصص زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

96/9/22

چهار شنبه

45/12-45/11

 

 

45/13-45/12

 

 

45/14-45/13

 

 

15/15-45/14

 

- اداره پاپ اسمیرغیرطبیعی در نوجوانان

 

- آیا تمام  CIN2 باید درمان شوند

 

- جایگاه  P16درتشخیص ضایعات اینترااپی تلیال سرویکس

 

-          -پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

Question Answer, Break

 

 

 

 

خانم دكترمحسنی

 

 

خانم دکتر شیرعلی

 

 

خانم دکتر ایزدی

 

 

 

 

 

 

استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

متخصص پاتولوژی-استاد گروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

96/10/27

چهار شنبه

45/12-45/11

 

 

45/13-45/12

 

 

45/14-45/13

 

 

15/15-45/14

 

-کونیزاسیون و کرایوتراپی سرویکس و تاثیر بر باروری

 

- نقش لیزر در درمان ضایعات Preinvasive  سرویکس

- حقوق بیمار و پزشک

 

-          - پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

Question Answer, Break

 

 

 

 

خانم دکتر شیرعلی

 

 

آقای دکتر مشهوری

 

 

خانم دکتر طهماسبی

 

 

 

استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

پزشك عمومي

 

 

متخصص زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

96/11/25

چهار شنبه

 

45/12-45/11

 

  

45/13-45/12

 

 

45/14-45/13

 

 

15/15-45/14

 

-    ترمینولوژی وتشخیص پاتولوژی ضایعات ولووواژن

 

 

-    درمان ضایعات پیش سرطانی ولووواژن و درمان زگیل های تناسلی

 

-    واکسیناسیون HPV

 

 

-  پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

Question Answer, Break

 

 

خانم دکترسرمدی

 

 

خانم دکتر صاعدی

 

 

خانم دکتر شیرعلی

 

متخصص پاتولوژی-دانشیارگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران